Inhoud

Module 3 'Specifiek juridische context overheid'

In deze cursus komen verschillende, voor overheidsjuristen relevante, rechtsgebieden aan de orde. In het onderdeel ‘aanbestedingsrecht basis’ staat centraal dat aanbestedende diensten zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste toepassing van de voor hen geldende nationale en Europeesrechtelijke regels. Behandeld wordt wanneer moet worden aanbesteed en op welke wijze, hoe te handelen bij spoed en hoe de rechtsbescherming is geregeld.
Na afloop heeft u inzicht in de voor het aanbestedingsrecht geldende kaders en de onderlinge samenhang ervan.

In het onderdeel ‘subsidie en staatssteun’ zal blijken dat het verlenen van subsidie voor overheden één van de belangrijkste instrumenten is om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Om die reden worden het juridische kader en het actuele rijksbeleid over subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk, zoals incidentele subsidies, steun, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen en de 'boetewet.'  Na afloop kunt u beoordelen of sprake is van subsidie, kent u het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie en bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid.

In het onderdeel ‘Wet openbaarheid van bestuur (Wob)’ komt in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van deze wet aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie en recente ontwikkelingen wordt ingezoomd op de weigeringsgronden, de verhouding tussen de Wob en artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) en misbruik van de Wob. Na afloop heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Wob en bent u in staat wob-verzoeken af te handelen.

Het onderdeel ‘civiel recht’ is erop gericht inzicht te verkrijgen in de specifieke rol die de overheid inneemt als zij zich van het privaatrecht wil of moet bedienen of als zij anderszins daarmee wordt geconfronteerd. Verschillen ten opzichte van ‘gewone’ privaatrechtelijke actoren - natuurlijke en (privaatrechtelijke) rechtspersonen - treden vooral op bij schadeclaims in relatie tot de publieke taak van de (rijks)overheid en bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarom zal de aandacht vooral uitgaan naar enerzijds ‘overheidsaansprakelijkheid’, waarbij ook de onrechtmatige overheidsdaad aan de orde zal komen, en anderzijds naar ‘de overheid als privaatrechtelijke contractspartij’. Beoogd wordt voor beide onderwerpen de basisbeginselen te behandelen waarmee vrijwel iedere overheidsjurist wordt geconfronteerd.”

 

Uitvoeringen

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?